Het jaarverslag 2023 van Patrimonium

Terugkijkend op het afgelopen jaar benadrukt Patrimonium haar vastberadenheid om haar koers te handhaven in de volkshuisvesting. Betaalbaarheid, focus op primaire doelgroepen, nieuwbouwprojecten, instandhouding en verduurzaming van het woningbezit, en betrokkenheid met de omgeving waren kernthema's in 2023. In het jaarverslag legt Patrimonium verantwoording af over haar prestaties.

Het politieke toneel en externe invloeden hebben hun stempel gedrukt op de volkshuisvesting. Met de woningmarkt hoog op de politieke agenda en verschuivingen na de landelijke verkiezingen, blijft de behoefte aan structurele oplossingen voor de woningmarkt essentieel. Patrimonium zet zich daarom in voor een langetermijnvisie.

Naast politieke invloeden, hebben geopolitieke ontwikkelingen en economische omstandigheden effect op de woningmarkt. Ondanks deze ontwikkelingen blijft Patrimonium vastberaden aan haar strategie werken, met plannen om sociale woningen toe te voegen op Urk en diverse nieuwbouwprojecten op stapel.

In het jaarverslag worden de resultaten van het gevoerde beleid verantwoord.

Een beknopt overzicht hiervan treft u hier aan

Voor het gehele jaarverslag 2023: klik hier