Ik zoek een woning

Eerst registreren

Bekijk het actuele woningaanbod. Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium vereist. Iedereen van 18 jaar en ouder kan bij Patrimonium een aanvraag tot registratie indienen. Daarvoor gelden een aantal regels.

Patrimonium registreert woningzoekenden met een huishoudinkomen (excl. Inkomen inwonende kinderen) dat onder de door de overheid jaarlijks vastgestelde inkomensgrens ligt. De geregistreerde woningzoekenden ontvangen het periodieke woningaanbod van Patrimonium.

Woningzoekenden die nu nog een huishoudinkomen hebben dat boven de vastgestelde inkomensgrens ligt, maar binnenkort een inkomensdaling tot onder de grens verwachten, kunnen worden geregistreerd. Patrimonium stuurt deze woningzoekenden het periodieke woningaanbod echter pas toe als men heeft aangetoond dat het actuele inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens.

Voor de vastlegging van de gegevens van de woningzoekenden wordt het formulier ‘Registratie woningzoekende’ gebruikt. Dit formulier is verkrijgbaar op ons kantoor of te online in te vullen.

Woonruimteverdeling / selectieprocedure

Patrimonium verspreidt het periodieke woningaanbod onder de geregistreerde woningzoekenden. De geregistreerde woningzoekende kan reageren op dat woningaanbod. Wilt u het periodieke woningaanbod ook ontvangen, maar bent u nog geen geregistreerde woningzoekende bij Patrimonium? Dan verwijzen wij u naar de pagina Registreren als woningzoekende. Lees verder voor het beleid woonruimteverdeling van Patrimonium.

Urgentiebeleid

Een geregistreerde woningzoekende die in het bezit is van een medische- of sociaal/maatschappelijke indicatie kan worden aangemerkt als urgentiehouder, mits hij/zij aan de urgentievoorwaarden voldoet. Als aan een woningzoekende een urgentie is verleend, zal Patrimonium zo snel mogelijk een beschikbare passende woning toewijzen aan deze urgente woningzoekende.

Passend toewijzen

In de Woningwet is vastgelegd dat de verhuringen vanaf 1 januari 2016 moeten voldoen aan de gestelde regels van Passend Toewijzen. Er gelden maximale huurprijzen voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Daarnaast geldt er een beperkte, tijdelijke verruiming voor verhuringen aan huishoudens met een middeninkomen. Lees verder voor de belangrijkste informatie.

Verkoop van huurwoningen

Patrimonium is op zich terughoudend in het verkopen van haar huurwoningen. Dit vanwege de krapte op de huurwoningenmarkt op Urk. Daar staat tegenover dat de opbrengst uit de verkoop weer volledig terugkomt in de volkshuisvesting. Patrimonium investeert in haar bestaande woningbezit alsmede in nieuwbouwprojecten.