Privacyverklaring

Privacyverklaring Christelijke Woonstichting Patrimonium

Datum: mei 2018, versie 1.0

 1. Inleiding

Patrimonium verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Patrimonium handelt binnen de kaders van de wet.

1.1 Opbouw privacyverklaring

In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Patrimonium als organisatie als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Daarna wordt duidelijk welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Patrimonium.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

1.3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. Patrimonium heeft een eigen nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

1.4 Gegevens verzamelen bij anderen?

Patrimonium verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

1.5 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Patrimonium is als woonstichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

2.1 (categorie 1) Naam en contactgegevens:

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

2.2 (categorie 2) Betaalgegevens:

Dit zijn uw rekeningnummer, betaalhistorie, inkomenstoets.

2.3 (categorie 3) Bijzondere persoonsgegevens:

Dit zijn medische gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Gegevens over crimineel gedrag zoals over bijvoorbeeld een wietplantage.

 1. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Voor het gemak gebruiken wij (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.

3.1 A. Leveren van diensten

A1. Inschrijven in onze systemen

A2. Opmaken van huurovereenkomst

A3. Klantenservice

A4. Authenticatie van de klant

A5. Transacties uitvoeren en rekeningoverzichten versturen

A6. Het onderhouden van de huurwoning

3.2 B. Onderzoek en statistiek

B1. Bijhouden van aantal nieuwe klanten

B2. Analyseren van deze data

3.3 C. Bestrijden fraude en criminaliteit

C1. Bijhouden van huurachterstand

C2. Onderzoek naar fraude

C3. Beleggen van fraudeproblemen bij de politie

3.4 D. Juridische geschillen

D1. Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil

 1. Voor welke diensten gebruiken we uw gegevens?

4.1 Dienst 1: inschrijven van een klant

Voor het inschrijven van een klant gebruikt Patrimonium persoonsgegevens uit de 1e categorie. Dit heeft als doel het aanmaken van een nieuwe klant om vervolgens een woning te kunnen zoeken voor deze klant.

4.2 Dienst 2: verhuren van een woning

Voor het verhuren van een woning gebruikt Patrimonium persoonsgegevens uit de 1e, 2e en 3e categorie.

4.3 Dienst 3: overige verwerkingen

Patrimonium verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1e, 2e, 3e en 4e categorie, daar waar nodig. Dit kan zijn bij het gebruik van de klantenservice door een klant, het doen van onderzoek, indien er overlast ontstaat, bij het afhandelen van juridische geschillen of het bestrijden van fraude en criminaliteit.

 1. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

5.1 Toestemming

Patrimonium gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de huurovereenkomst.

5.2 Overeenkomst

Patrimonium gebruikt voor het verhuren van een woning of het verkopen van een woning een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.

 1. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Patrimonium maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Patrimonium bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

 1. Delen we de gegevens met andere partijen?

Patrimonium deelt de persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Ook werkt Patrimonium soms samen met bijvoorbeeld een zorginstelling of de politie. Dit heeftte maken met het aanpakken van overlast en fraude.

Daarnaast maakt Patrimonium gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. Deze leveranciers zijn onze verwerkers, en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Patrimonium laat periodiek de huurderstevredenheid meten. Het onderzoeksbureau ontvangt van Patrimonium persoonsgegevens. Het onderzoeksbureau is onze verwerker en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Patrimonium zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

 1. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Patrimonium heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken.

Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 1. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Patrimonium een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 7 van dit statement is duidelijk gemaakt verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

10.1 (categorie 1) Naam en contactgegevens

Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en twee jaar nadat de klant weg is.

10.2 (categorie 2) Betaalgegevens

Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat.

10.3 (categorie 3) Bijzondere persoonsgegevens

Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat. Soms is het nodig bepaalde gegevens over te dragen aan andere instanties, of zijn we verplicht deze langer te bewaren. In dat geval kan het voorkomen dat we de gegevens langer bewaren.

 1. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Patrimonium vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere de website contact op te nemen met ons. Onder het kopje ‘contact’ zijn verschillende formulieren te vinden die hierbij kunnen helpen. Via deze formulieren kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar info@patrimoniumurk.nl of bellen met 0527-681705.

 1. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Patrimonium vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@patrimoniumurk.nl of bellen met 0527-681705.