kantoorPatrimonium

Urgentiebeleid is aangescherpt

Het urgentiebeleid is aangescherpt.

Patrimonium wil de vrijkomende woningen op een eerlijke manier verdelen onder de mensen die op zoek zijn naar een huurwoningen. Daarvoor maken we gebruik van onze regels met betrekking tot de woonruimteverdeling.

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk waarop iemand voorrang krijgt op een woning. Op provinciaal niveau is uitgewerkt op welke wijze personen met voorrang een woning toegewezen kunnen krijgen, die uitstromen uit een instelling van beschermd wonen of uit de maatschappelijk opvang. Dit geldt ook voor de taakstelling die de gemeente heeft voor het huisvesten van statushouders. De regels en uitgangspunten hiervoor zijn strak en helder geformuleerd.

Andere noodsituaties worden plaatselijk beoordeeld. Ingeval van sociaal-maat-schappelijke indicatiestelling vindt dit plaats door het Maatschappelijk Werk (ZONL). Een medische indicatiestelling loopt via de afdeling WMO van de gemeente Urk. Regelmatig evalueert Patrimonium het urgentiebeleid met Maatschappelijk Werk en gemeente. Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat het aantal woningen dat naar urgente doelgroepen gaat buitenproportioneel is. Het aantal vrijkomende woningen dat beschikbaar komt voor reguliere woningzoekenden komt daarmee naar ons inzicht in het gedrang.

Omdat wij onze ogen niet willen sluiten voor de echte noodsituaties hebben wij met Maatschappelijk Werk en Gemeente gesproken over de aanscherping van ons urgentiebeleid.

Per 1 juli 2024 is het aangescherpte urgentiebeleid ingegaan. De stappen van het urgentiebeleid luiden als volgt:

STAP 1: u  leest eerst ons urgentiebeleid op de website van Patrimonium en vult het stroomschema voor uzelf in. Indien u van mening bent dat u aanspraak kunt maken op voorrang gaat u verder met een aanvraag voor een verwijsbrief.

STAP 2: u vraagt per e-mail (info@patrimoniumurk.nl) een verwijsbrief aan bij Patrimonium voor een medische indicatiestelling of een sociaal-maatschappelijke indicatiestelling.

STAP 3: u ontvangt van Patrimonium een link naar het online-aanvraagformulier en vult deze juist en volledig in.

STAP 4: Patrimonium beoordeelt het ingevulde aanvraagformulier. Dit resulteert in een afwijzing of een verwijsbrief.

STAP 5: u gaat met de verwijsbrief naar de afdeling WMO van de gemeente Urk (medische indicatiestelling) of Maatschappelijk Werk (sociaal-maatschappelijke indicatiestelling). Aan de hand van aanvullende onderzoeken en gesprekken vindt de indicatiestelling plaats.

STAP 6: u krijgt bericht van de uitkomst van de indicatiestelling. Bij een indicatiestelling die leidt tot een urgentie ontvangt Patrimonium hier ook bericht van.

STAP 7: indien sprake is van een urgentie, zal Patrimonium een passende woning aanbieden.

Samen met Maatschappelijk Werk en gemeente Urk hopen wij met deze aanscherping meer recht te doen aan de kansen voor reguliere woningzoekenden, maar ook aan de situaties waarin onomstotelijk is vastgesteld dat er sprake is van een noodsituatie.