stemwijzer

Verkiezingen op 15 maart 2023 belangrijk voor huurders

Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten van de provincie Flevoland en voor het bestuur van waterschap Zuiderzeeland. Wij geven u geen stemadvies, maar informeren u graag over de betekenis van deze verkiezingen.

Provinciale Staten
Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Dit gebeurt via de Provinciale Staten. In Flevoland zijn 41 zetels te verdelen. De Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.
De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het dagelijks bestuur worden voorgezeten door de commissaris van de Koning. De machtsverdeling binnen het provinciaal bestuur kan worden vergeleken met het landsbestuur. De Provinciale Staten zijn dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer, terwijl het college van Gedeputeerde Staten enigszins lijkt op het kabinet. Maar daarnaast houdt het college van Gedeputeerde Staten ook toezicht op de besturen van gemeenten en waterschappen.
De provincie heeft een steeds grotere rol bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, de woningbouwproductie, de energietransitie maar bijvoorbeeld ook als het gaat om de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

Waterschap Zuiderzeeland
Op 15 maart worden ook de leden van het Algemeen Bestuur – vergelijkbaar met de gemeenteraad - van het Waterschap gekozen. Het Algemeen bestuur van Zuiderzeeland bestaat uit 25 leden. Uit het Algemeen Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur (Heemraden) gekozen. De Dijkgraaf is de voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Zij wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon, net als een burgemeester.
Water wordt steeds belangrijker.  Dit komt door de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer, de bodemdaling in Flevoland, de grenzen aan het watersysteem (soms wateroverlast, soms grote droogte) en door de woningbouwopgave die Flevoland heeft.
Dit terwijl de dijken moeten worden versterkt om de veiligheid te garanderen. Ook het herstel van de biodiversiteit vraagt om anders omgaan met onze leefomgeving. Het is het belangrijk dat het water ook iets toevoegt aan de kwaliteit van de woonomgeving. Bijvoorbeeld als zwemwater, of een mooie visstek of plek om te suppen of langs de waterkant te wandelen.
De investeringen in het watersysteem nemen toe om dit robuust te houden en aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden. Eén van de onderwerpen die de komende 4 jaren speelt is welke categorie van inwoners welk deel van deze kosten moet dragen (woningbezitters, huurders, landbouw, bedrijven en natuurbeheerders).
Al deze onderwerpen en de financiering hiervan vragen om afgewogen politieke besluiten die het Algemeen Bestuur van waterschap Zuiderzeeland zal nemen.

Voor huurders is het van belang dat gezond, prettig en veilig wonen aandacht krijgen.
Het is belangrijk dat bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden hittestress zoveel mogelijk wordt voorkomen. Maar ook dat er aandacht is om bodemdaling te voorkomen, zodat hoge herstelkosten inde toekomst niet nodig zijn. Ook de inzet van regenwater om het gebruik van drinkwater te verminderen biedt kansen.
Er valt genoeg te kiezen! Benieuwd wat het beste bij u aansluit? Ga dan naar MijnStem.nl.
Laat uw stem niet verloren gaan.