voorkantbegroting2022

Nieuwe Prestatieafspraken Wonen Urk

Nieuwe Prestatieafspraken Wonen Urk: de gemeente en Patrimonium gaan meer sociale huurwoningen bouwen voor de Urkers. Dit is een van de afspraken uit de Meerjarige Prestatieafspraken Wonen Urk die op 15 december zijn ondertekend door wethouder Gerrit Post namens de gemeente Urk, directeur-bestuurder Johan Oosterhoff van Christelijke Woonstichting Patrimonium en voorzitter Willard Woord van Huurdersvereniging De Bult.

Visie Wonen
Dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt. De partijen hebben lange termijn afspraken gemaakt voor de periode 2022-2026. Hiermee sluiten de prestatieafspraken aan bij de cyclus van de Visie Wonen die door de gemeente wordt opgesteld. De prestatieafspraken zijn gericht op het realiseren van doelen en ambities uit de Visie Wonen op het gebied van sociale huurwoningen. Naast meerjarige afspraken hebben de partijen ook concrete jaarafspraken opgesteld in de jaarschijf 2022. Er zijn dit jaar lange- en korte termijn afspraken gemaakt over onder meer de bouwopgave, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen met zorg.De partijen zijn blij met de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen en kijken met tevredenheid terug op het maken van de Meerjarige Prestatieafspraken Wonen Urk 2022-2026 – Jaarschijf 2022.

Volgens directeur-bestuurder van Patrimonium, Johan Oosterhoff geven deze prestatieafspraken Patrimonium het vertrouwen voor de komende jaren. “Juist nu de vraag naar huurwoningen sterk toeneemt kunnen we ons maximaal inzetten voor voldoende betaalbare huurwoningen op Urk.“Wethouder Gerrit Post: “Ook het steeds belangrijker thema leefbaarheid en sociale veiligheid staan prominent benoemd, immers de beleving van die veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt het woongenot in de buurt!”Voorzitter Willard Woord is blij met de groei van het aantal sociale huurwoningen op Urk. “Een koopwoning is op dit moment nog steeds voor veel (jonge) mensen onbereikbaar en de wachttijd bij Patrimonium wordt langer.“

Coalitieakkoord: Afschaffing verhuurdersheffing
Het coalitieakkoord van het nieuw te vormen kabinet is ook op 15 december gepresenteerd. Hierin is aangekondigd dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft in 2023 in ruil voor bindende prestatieafspraken met de corporatiesector. Hierdoor kunnen er meer huurwoningen worden gebouwd, dit is goed nieuws voor woningzoekenden. Dit is daarmee ook goed nieuws voor de huurders en woningzoekenden op Urk.