huisjaarverslag2022

Het jaarverslag 2022 van Patrimonium

Ieder jaar verantwoordt Patrimonium zich over haar gevoerde beleid en behaalde prestaties op het gebied van volkshuisvesting op Urk. Op 10 mei is ons jaarverslag vastgesteld en goedgekeurd.

Het jaar 2022 was een keerpunt in de geschiedenis van de volkshuisvesting in ons land. Voor 2022 bestond er een beeld dat er teveel sociale huurwoningen in ons land waren. Inmiddels is er een constatering dat er te weinig betaalbare huisvesting is. Een ander keerpunt is dat de overheid heeft ingezien dat volkshuisvestelijke doelen beter bereikt kunnen worden door samenwerking met corporaties dan door financiële afroming van de sector. Ook wordt ingezien dat procedures en overregulering averechts kunnen werken wanneer we juist snel moeten handelen. Dat laatste inzicht moet echter nog omgezet worden in effectieve nieuwbouwproductie.

Nationale PrestatieAfspraken (NPA), een nationale bouw en woonagenda en de inmiddels gesloten regionale woondeals moeten er voor zorgen dat bovengenoemde keerpunten worden omgezet in daadwerkelijke activiteiten.

Het jaar 2022 was ook het jaar waarin de onzekerheden toenamen. Geopolitieke onzekerheid, schaarser wordende grondstoffen, hoge inflatie en oplopende rente, leiden tot druk op investeringen maar ook tot een situatie dat veel meer gezinnen in een armoedeval terecht komen.  Overheidssteun op diverse terreinen zorgen dat problemen voor gezinnen en bedrijven die dat nodig hebben niet verder toenemen.

De situatie leidt ook tot een nog krappere woningmarkt door hogere koopprijzen en opgelopen rente. De druk op de huurmarkt neemt hierdoor nog verder toe. Kansongelijkheid tussen huurders en woningeigenaren neemt nog verder toe in een onevenwichtige woningmarkt.

Patrimonium werkt ondertussen aan de uitwerking van haar nieuwbouwplannen. Totaal hebben we 77 woningen in voorbereiding, waarvan we hopen dat de bouw in 2023 kan starten. Hiermee groeit onze woningvoorraad met bijna 8%. Maar ook hierna willen we blijven groeien.

Onze andere volkshuisvestelijke prestaties zijn in dit jaarverslag te lezen, maar we noemen  hier enkele resultaten:
- Wij hebben ons in 2022 laten visiteren. Uit de beoordeling blijkt dat Patrimonium hoog scoort op alle onderdelen.
- Wij hebben in de Aedes Benchmark bovengemiddeld gescoord met onze  bedrijfslasten, onderhoudslasten en huurdertevredenheid.
- Wij hebben onze vastgoedstrategie voor de komende periode opnieuw vastgelegd.

Voor de komende periode maken we ons zorgen over de hiervoor genoemde onzekerheden. De impact hiervan op het huishoudboekje van onze huurders kan omvangrijk zijn. De onzekerheden kunnen ook van invloed zijn op de haalbaarheid van onze investeringen. Voor elk nieuw project zullen we dit beoordelen aan de hand van de actuele situatie.

Klik hier voor om ons jaarverslag en jaarrekening te lezen