voorkantbegroting2022

Het jaarverslag 2021 van Patrimonium

Jaarlijks verantwoordt Patrimonium zich over het afgelopen verslagjaar over haar activiteiten en prestaties in het kader van de volkshuisvesting op Urk. Op 14 maart jl. hebben wij ons jaarverslag 2012 vastgesteld en goedgekeurd.

Ook 2021 heeft ons land veel maatregelen gekend vanwege de coronapandemie. Patrimonium heeft met haar werkzaamheden hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden op aangepast, zodat onze dienstverlening aan onze huurders op peil is gebleven. Na deze onzekere periode raken we nu door de oorlog in Oekraïne opnieuw in onzekere tijden. De effecten hiervan op onze economie en meer specifiek de corporatiessector kunnen grote impact krijgen. We merken op dit moment ondermeer dat de energieprijzen tot grote hoogte stijgen, vluchtelingen ons land binnenstromen en de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt oplopen.

Daarnaast hebben we in ons land te maken met een grote woningmarktcrisis die de komende jaren veel impact op de activiteiten van corporaties zal hebben. Het nieuwe kabinet, met een eigen minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, ziet in dat het beleid van de afgelopen jaren tekort heeft geschoten. De eerdere beoogde verkleining en financiële afroming van de sociale huursector door voorgaande kabinetten, wordt nu wel als een misrekening erkend. De relevantie van corporaties wordt weer onderkend en de ruimte om te kunnen bouwen krijgt weer aandacht. De sociale huursector staat echter met 3-0 achter, waardoor de crisis niet op korte termijn kan worden hersteld.

Terugkijkend op 2021 hebben we op diverse terreinen bijgedragen aan de lokale volkshuisvesting op Urk. Nieuwbouw van 24+15 wooneenheden, vernieuwing van daken van 45 woningen, voorbereiding van nieuwbouw in de Zeeheldenwijk, huisvesting van bijzondere doelgroepen om maar enkele voorbeelden te noemen. Ons jaarverslag 2021 geeft een meer gedetailleerde weergave van onze prestatie op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en lokale betrokkenheid.

De jaarcijfers vragen wel om enige toelichting danwel nuancering. Corporaties moeten hun woningen, als een commerciële vastgoedbelegger, tegen de marktwaarde opnemen in de jaarrekening. Omdat de woningmarkt, zowel de huur- als koopmarkt oververhit zijn, stijgen de koopprijzen en (commerciële) huren fors. Dit heeft tot gevolg dat ook de marktwaardering van het woningbezit enorm is gestegen. En als gevolg hiervan heeft de hoogte van ons jaarresultaat geen enkele relatie met onze feitelijke prestaties. Het jaarresultaat bestaat namelijk voor bijna 90% uit waardestijgingen, dus niet uit ontvangen euro’s die we kunnen inzetten voor nieuwbouw en verduurzaming. We kunnen ons daarom afvragen in hoeverre de huidige financiële verantwoording nog past bij de sociale functie van een woningcorporatie. Wat ons betreft mag deze discussie opnieuw breed worden gevoerd.

Klik hier om ons volledig jaarverslag en jaarrekening te lezen.