woondeal

Woningcorporaties ZUND-regio doen steunbetuiging aan woondeal

De woningcorporaties in Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten, samen de Flevolandse ZUND-regio, doen een steunbetuiging aan de woondeal die gemeenten uit deze regio woensdag 15 maart met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Jan de Reus tekenden. Met de deal spreken de gezamenlijke overheden af om het woningtekort aan te pakken. In de woondeal staan de afspraken over het aantal nieuw te bouwen woningen en het aandeel betaalbare woningen. Het is duidelijk dat iedere gemeente een “fair share” in de regionale opgave neemt. Die tendeert naar 30% sociale huur in de nieuwbouw per gemeente en in totaal 2/3 deel in het betaalbare segment. De woningcorporaties in de 4 gemeenten hebben in een steunbetuiging een aantal suggesties en aandachtspunten meegegeven voor het vervolgtraject.

Steunbetuiging woningcorporaties: samen optrekken en versnellen
“De woondeal is een goede beginstap en het is nu zaak om die te vertalen naar concrete afspraken over wat er nodig is om snel te starten met bouwen. Voldoende locaties, kortere procedures en goede investeringsvoorwaarden zijn daarbij van essentieel belang.” De corporaties doen de volgende suggesties:

1 Concretiseer de regionale opgave naar projecten per gemeente en per corporaties
2 Stel een uitvoeringsagenda op met een duidelijke structuur voor het monitoren van de voortgang
3 Heb oog voor de brede opgave (duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid), ook vanuit financiering van de opgave
4 Heb aandacht voor projectuitval of -vertraging. Zorg voor alternatieve plancapaciteit
5 Zorg ook voor (boven)regionale afstemming (met de omliggende regio’s MRA, Zwolle en Veluwe)

Meer betaalbare woningen nodig
De vraag naar betaalbare woningen en sociale huurwoningen is de laatste jaren groot en neemt nog steeds toe in onze regio. Niet alleen starters maar ook senioren ondervinden moeite bij het vinden van passende huisvesting. Met de doelstelling uit de woondeal worden er tot 2030 iedere maand gemiddeld 18 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. De gezamenlijke woningcorporaties zijn blij met dit commitment van de overheden. De woondeal stelt hen in staat de komende jaren de noodzakelijke betaalbare huurwoningen toe te voegen in de regio.

Samenleving bouwen
Deze woondeal richt zich sterk op nieuwbouw. Corporaties wijzen erop dat de opgave breder is dan alleen nieuwbouw. "Het grootste deel van de woningen die nodig zijn voor onze doelgroep, staat er al”. Deze woningvoorraad moet ook in de toekomst voor hen geschikt en beschikbaar blijven. De corporaties in de ZUND-regio investeren daarom blijvend in verbetering, transformatie en herstructurering.” Daarnaast is de energietransitie en verduurzaming een forse opgave.
Tot slot vinden corporaties de leefbaarheid een punt van zorg. De toename van het aantal kwetsbare huurders, dat een vorm van zorg en/of begeleiding nodig heeft, vraagt om maatwerk in wijken en buurten. Het enkel toevoegen van woningen is niet voldoende om een bloeiende samenleving te realiseren.

Samen aan de slag!
Om te komen van woondeal tot uitvoering zullen we constructief met elkaar moeten samenwerken. Een nauwe betrokkenheid van alle overheidslagen, bouwpartners, nutsbedrijven en zorginstellingen is nodig om van zachte plannen tot harde projecten te komen. “Samen aan de slag voor een bloeiende regio! De woningcorporaties in de ZUND-regio staan klaar!”