Governance

Governance-structuur Patrimonium

 

Patrimonium heeft haar structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Patrimonium is een stichting met één bestuurder, de directeur-bestuurder, de heer J.H. Oosterhoff. De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. De taken van het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten. De uitwerking ervan is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen.

Patrimonium hecht groot belang aan een goed corporatiebestuur (corporate governance). Als lid van de branchevereniging Aedes onderschrijft Patrimonium de Governance Code Woningcorporaties. Deze Governancecode bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en interne beheersing.

Goed corporatiebestuur bestaat niet alleen uit het definiëren van procedures, reglementen en regels of het plaatsen van informatie op de eigen website. Het gaat er om op welke wijze we in de praktijk handelen op basis van de gemaakte afspraken.
Patrimonium heeft hiertoe ondermeer een integriteitscode met een klokkenluidersregeling opgesteld.

Het remuneratiebeleid van Patrimonium is vastgelegd in het remuneratiekader.

De governancecode gaat uit van het principe “pas toe of leg uit”. Dit betekent dat de corporatie gemotiveerd aangeeft of ze afwijken van de code. De naleving van de governancecode door Patrimonium is vastgelegd in een afzonderlijke notitie (zie onderstaande bijlagen).

Patrimonium heeft zich in 2022 voor het laatst laten visiteren.

Bijlagen:
Governancecode
Naleving Governance door Patrimonium

Integriteitscode
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Bestuur Patrimonium
Schema van aftreden leden Raad van Commissarissen
Profielschetsen Raad van Commissarissen
Remuneratiekader
Statuten
Visitatierapport 2022
Toezichtvisie

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.