Urgentie

Algemeen

Urgentiehouders verkrijgen een voorrangspositie op de woningmarkt. Iemand die in het bezit is van een medische- of sociaal/maatschappelijke indicatie kan worden aangemerkt als urgentiehouder, mits hij/zij aan de urgentievoorwaarden voldoet. Alleen een indicatiehouder die geregistreerd is als woningzoekende bij Patrimonium kan worden aangemerkt als een urgentiehouder. Patrimonium wijst een geschikte woning toe aan de urgentiehouder. De urgentiehouder hoeft niet (meer) te reageren op woningen van het periodieke woningaanbod. Doet de urgentiehouder dat toch, dan leiden die reacties niet tot een voorrangspositie op de overige woningzoekenden.

De procedure

Als aan een woningzoekende een urgentie is verleend, zal Patrimonium aan de betrokkene zo snel mogelijk een beschikbare passende woning toewijzen. De urgentiehouder mag in uitzonderlijke situaties slechts éénmaal een aangeboden passende woning weigeren, bij de 2e weigering vervalt de urgentie.

Het toekennen van een urgentie

Toekenning van een urgentie vindt uitsluitend plaats indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1. Betreffende persoon dient als woningzoekende geregistreerd te staan bij Patrimonium;
2. Er is sprake van een medische of sociaal/maatschappelijk indicatie;
3. Er moet sprake zijn van een noodzaak;
4. Die situatie moet rechtstreeks verband houden met de huidige woonsituatie;
5. De aanvrager moet tenminste één jaar als ingezetene van de gemeente Urk geregistreerd staan;
6. De aanvrager moet in eerste instantie zelf alles aantoonbaar in het werk stellen voor het vinden van (tijdelijke) huisvesting.

Dakloosheid ten gevolge van brand, waardoor de huidige woning voor langere tijd onbewoonbaar is en geen andere mogelijkheden voor (tijdelijke) huisvesting aanwezig zijn, wordt indien mogelijk (beschikbaar zijn van een woning) direct opgelost zonder dat er sprake is van een urgentieaanvraag.

Voorbeelden van indicatie met een urgentietoekenning kunnen zijn:

 • Dakloos zijn van een ouder met kind(eren) na een scheiding. Aangetoond moet worden dat de andere ouder de kinderen evenmin kan opvangen.
 • Met andere woorden: Het uitgangspunt is dat men in eerste instantie aangewezen is op tijdelijke hulp van familie of kennissen of op kamerbewoning. De voorlopige voorziening van de rechter is bepalend voor de urgentietoekenning;
 • Bij beëindiging van opname in een inrichting;
 • Ernstige medische en ergonomische omstandigheden, waarop de huidige woonsituatie een zeer ernstige negatieve invloed heeft. Een oplossing binnen de huidige woonsituatie is niet mogelijk;
 • Na ziekte of ongeval niet kunnen terugkeren in de huidige woning, omdat deze blijvend ongeschikt is;
 • Een niet te voorziene door niet-verwijtbare oorzaken ontstane financiële ontwrichting van de huishouding, waarvoor geen andere oplossingen in financiële zin voorhanden zijn, waardoor het opbrengen van woonlasten onmogelijk is.

Wanneer geen toekenning van een indicatie ten behoeve van een urgentie

Uiteraard zijn er diverse klachten, problemen of situaties die duidelijk in verband staan met de woonsituatie zonder dat er sprake hoeft te zijn van directe noodzaak. In deze gevallen komt men in beginsel niet in aanmerking voor een urgentie. Enkele voorbeelden wanneer geen indicatie en urgentie verkregen wordt:

 • Men is geen ingezetene (niet ingeschreven in het bevolkingsregister) van de gemeente Urk, of korter dan één jaar ingezetene van de gemeente Urk;
 • Bij inwoning (met of zonder kinderen);
 • Als er hinder bestaat van de buren (b.v. aantoonbare geluidsoverlast);
 • Als er sprake is van burenruzie;
 • Wanneer bij echtscheiding de mogelijkheid bestaat tot opvang door familie of kennissen;
 • Als er sprake is van een generatieconflict of verstoring van de relatie;
 • Economische binding aan Urk en de reisafstand is bezwaarlijk;
 • Men in een andere wijk wil wonen vanwege familiehulp;
 • Het huis te groot (of te klein) of de tuin te bewerkelijk is geworden;
 • Men dichter bij winkels, bus of andere voorzieningen wil wonen;
 • Men de partner (eventueel met kinderen) uit het buitenland wil laten overkomen;
 • Men reeds gedurende een lange periode op andere woonruimte wacht;
 • Men heimwee heeft;
 • Als men terugkeert vanuit het buitenland.

Het aanvragen van een medische indicatie

Een medische indicatie wordt aangevraagd bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Urk. Deze zal u nader informeren over de verdere gang van zaken. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente. Indien nodig wordt er een onafhankelijke medische adviseur ingeschakeld. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt besloten tot al dan niet toekennen van een medische indicatie en urgentie. De kosten voor bedoeld medisch onderzoek komen voor rekening van de gemeente.

Het aanvragen van een sociaal/maatschappelijke indicatie

De sociaal/maatschappelijke indicatie wordt aangevraagd bij Patrimonium, die met de betrokkene de kansen zal bespreken op toekenning van een sociale urgentie. Indien de betrokkene besluit een aanvraag te doen, betaalt betrokkene bij Patrimonium de verschuldigde consultkosten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Daarna verstrekt Patrimonium de verwijsbrief voor de urgentiecommissie van ZONL. De aanvrager maakt een afspraak met de urgentiecommissie via het telefoonnummer 0527-638660 en overhandigt de verwijsbrief van Patrimonium tijdens de afspraak aan de maatschappelijk werker. De urgentiecommissie van ZONL beoordeelt en toetst de situatie van de aanvrager aan de voorwaarden van het urgentiebeleid. De bevindingen van de urgentiecommissie zijn bepalend voor het al dan niet toekennen van een sociale indicatie en een urgentie. Het niet toekennen van een indicatie leidt niet tot terugbetaling van de consultkosten.

Download het schema voor het aanvragen van een indicatie.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.