Leefbaarheidsfonds

Heeft u een goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in uw buurt?

Het leefbaarheidsfonds is een initiatief van Christelijke Woonstichting Patrimonium en haar huurdersvereniging De Bult. Uit het leefbaarheidsfonds kunnen 2 maal per jaar ideeën worden beloond met een financiële bijdrage van maximaal € 2.000,--.

Waarom een leefbaarheidsfonds ?

Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven te ondersteunen en om concrete activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te maken. Het leefbaarheidsfonds voorziet in de leemte die begint daar waar de taken van Patrimonium ophouden en daar waar andere instanties geen of slechts in beperkte mate een taak hebben of vervullen.

Ruimte voor groei, aandacht voor kwaliteit

Onze klanten, de woonconsumenten veranderen. Wij groeien mee in deze ontwikkeling. Onder andere door een nog meer klantgerichte service te bieden. Goed overleg, persoonlijk advies en meer ruimte voor individuele wensen staan daarbij centraal.
Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit van het wonen niet ophoudt bij de voordeur. Mede de woonomgeving, de sociale context van het wonen en de aanvullende zorg- en servicediensten zijn van grote invloed op de door de huurder ervaren woonbeleving.
Ook buiten onze bestaande woningvoorraad zijn wij actief.

Hoe aan te vragen ?

Hoe kan de leefbaarheid in uw buurt verbeterd worden? Daar heeft u vast wel ideeën over! Die ideeën kunt u nu indienen bij Patrimonium of de huurdersvereniging De Bult. Deze vereniging vertegenwoordigen de huurders van Patrimonium.
Wie weet wordt uw idee ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht! Voor een goed idee is maximaal € 2.000,-- beschikbaar!
Download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag

Uw aanvraag moet zijn voorzien van een motivatie waaruit duidelijk wordt wat de bijdrage is aan de leefbaarheid van de betreffende wijk. Verder moet uw aanvraag gedragen worden door mensen die in de wijk wonen. En tenslotte moet het passen binnen het gemeentelijk beleid en dat van Patrimonium. Uiteindelijk neemt het MT van Patrimonium een besluit over de ingediende aanvraag.

Reglement leefbaarheidsfonds Patrimonium

1. Doelstelling

Het leefbaarheidsfonds van Patrimonium ondersteunt initiatieven op sociaal cultureel en maatschappelijk terrein. Voorwaarde is dat deze initiatieven een meerwaarde leveren aan (een deel van) de bevolking in de gemeente Urk. De initiatieven moeten een duurzame bijdrage leveren aan de gemeenschap. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven te stimuleren en om concrete activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te maken. Het leefbaarheidsfonds voorziet in de leemte die begint daar waar de taken van Patrimonium ophouden en waar andere instanties geen of slechts een onvolledige taak hebben.

2. Werkwijze

Verzoeken om bijdrage uit het leefbaarheidsfonds moeten schriftelijk en gemotiveerd aan de directeur van Patrimonium worden gedaan. Hiervoor bestaat een speciaal aanvraagformulier. De verzoeken worden ter beoordeling besproken in het MT van Patrimonium. Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag neemt het MT een besluit. Dit besluit wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Hierbij kunnen de argumenten die bij de beslissing een rol hebben gespeeld aan de aanvrager genoemd, een en ander ter beoordeling van het MT. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd.

3. Verantwoording subsidies leefbaarheidsfonds

Mocht een aanvraag worden gehonoreerd dan is het aan de aanvragers om binnen 4 maanden na ontvangst van de uitkering aan Patrimonium aan te geven of de middelen zijn besteed en of zij ten behoeve van het afgesproken doel zijn aangewend.

4. Financiële dekking van het leefbaarheidsfonds

Dekking van het fonds komt vanuit het leefbaarheidsbudget van Patrimonium. Per aanvraag wordt maximaal € 2.000 bijgedragen in de kosten.

5. Beoordelingscriteria

Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op de volgende gronden:

  • Het initiatief moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling van een wijk of een buurt. Dit moet bij de aanvraag door de aanvragers aannemelijk worden gemaakt.
  • Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderlinge verhoudingen van de buurtbewoners. Dit moet bij de aanvraag door de aanvragers aannemelijk worden gemaakt.
  • Het project moet kunnen beschikken over een aantoonbaar draagvlak in de buurt waar het verzoek vandaan komt. Dit draagvlak moet bij de aanvraag door de aanvragers worden aangetoond.
  • Het gaat om een particulier initiatief.
  • Het initiatief dient aantoonbaar te voorzien in een behoefte op sociaal, cultureel en/of maatschappelijk terrein. Het is aan de aanvragers om dit aannemelijk te maken.
  • Het gaat om een concreet, afgebakend, initiatief of project. Het gaat om een concrete vraag ter dekking van kosten voor het realiseren van een initiatief.
  • Per jaar kan aan één initiatief of een project vanuit het leefbaarheidsfonds één bijdrage worden toegekend.
  • De vaststelling van de hoogte van de maximale bijdrage is ter beoordeling aan het MT van Patrimonium.

Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen. De medewerkers van Patrimonium helpen u graag verder.